Kontakty:

Obchodné meno a adresa:  VEL SYSTEM, s.r.o. , Černochov vrch 1254, 916 01 Stará Turá

Telefónny kontakt: 0905 236 495

e-mail: vel@vel.sk

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 
Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 032/6400 109
fax č.: 032/6400 108
email: tn@soi.sk

1. Obchodné podmienky

 1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je VELSYSTEM, s.r.o., so sídlom Černochov vrch 1254, 916 01 Stará Turá , zapísaná v OR Trenčín, Oddiel: Sro, Číslo zložky: 15324/R , IČO: 36341487, DIČ: SK2021933628 Kontaktné údaje predávajúceho: Poštová adresa: VELSYSTEM, s.r.o., Černochov vrch 1254, 916 01 Stará Turá e-mail: vel@vel.sk ,Bankové spojenia: Slovenská sporiteľňa 0273429400/0900 (IBAN: SK3909000000000273429400, SWIFT: GIBASKBX) , sklad -  Husitská cesta 247/4 Stará Turá (areál Podjavorinské výrobné družstvo)

1.1.1 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje. Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu doručené prostredníctvom e-mailu.

a) Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

b) Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

c) Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

d) Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

e) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

f) Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

 

1.2. Objednávka tovaru a uzatvorenie zmluvy Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.vel.sk,  sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho. 

 

2. Dodacie podmienky

 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom  množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným    na jeho uchovanie a ochranu.

- zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

- odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. 

 

2.2 Predávajúci nezodpovedá za:

-  oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

-  oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

-  za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

-  prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok Kupujúci sa zaväzuje:

-  objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

-  zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 1500 EUR , žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

 

3. Dodacie lehoty

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty. 

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke alebo je zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

 

5. Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame kuriérskou službou alebo poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.

Za tovar možno zaplatiť nasledovnými spôsobmi: - elektronickou platbou na účet v banke (Platba prevodom), alebo dobierkou pri prebratí tovaru.

 

6. Ceny za dopravu tovaru kuriérskou službou:

 

Cena prepravy sa vypočíta podľa hmotnosti tovaru, vykonáva sa automaticky.

 • 0-3kg je cena 3,60 € s DPH 
 • 3-5kg je cena 6,- € s DPH
 • 5-10kg je cena 8,40 € s DPH
 • 10-15kg je cena 10,-€ s DPH
 • 15-20kg je cena 14,-€ s DPH
 • 20-30kg je cena 20,-€ s DPH

 

Možnosť osobného odberu po dohovore : tel. +421 905 236 495 Uvedené ceny prepravného platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do zahraničia: - preprava (do 72 hodín) sadzby poštového sú spresnené v objednávke podľa cenníka prepravcu. 

 

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je možné oznámiť buď: elektronickou formou (e-mail), alebo telefonicky na číslo +421 905 236 495

 

8. Vrátenie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar (spolu so všetkými platbami, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov) v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od objednávky predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar pred tým, ako mu bol tovar od kupujúceho spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a pod. späť predávajúcemu.

 

9. Reklamačný poriadok

 

9.1 Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra alebo z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. 

 

9.2 V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík  musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

-  reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis poškodenia a kontaktné údaje kupujúceho

-   spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že závada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi reklamovaný výrobok novým, alebo po dohode

-  výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. 

 

9.3 Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

-  prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

-  znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

-  používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

-  vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

-  zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

-  prepätím, napr. pri údere blesku

-  pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

-  mechanickým poškodením

-  roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. 

 9.4. Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.
  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ - Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 3. Predávajúci poučil spotrebiteľa - Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Zákona a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Zákona tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

    

 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od predaji a to prevodom na účet určený kupujúcim.

9.5 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 Predávajúci: VEL SYSTEM, s.r.o. , Černochov vrch 1254, 916 01 Stará Turá

 Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 Dátum objednania:

 Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 Adresa spotrebiteľa:

 Dátum:

9.6 Alternatívne riešenie sporov:

Ak Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa Spotrebiteľ domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej len “žiadosť o nápravu”) e-mailom na "vel@vel.sk". Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania Spotrebiteľom Predávajúcemu, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, Spotrebiteľ má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.  Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 9.7 Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení Reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.
 2. Tento Poriadok nadobúda platnosť 8.12.2017 a účinnosť dňom sprístupnenie Kupujúcemu na stránke internetového obchodu www.vel@vel.sk